ENGLISH

Trung tâm thực nghiệm Sinh học-KTNN Nhơn Tân

Tiến , GVC. MINH THỨ

Trưởng trại thực nghiệm

 

Thạc HỒ TÂN

Phó trại thực nghiệm

NGUYỄN THỊ LÂM

Nhân viên

HUỲNH LY LOẠN

Nhân viên