ENGLISH

Liên Chi Hội

DANH SÁCH BCH LCH (NHIỆM KỲ 2014 - 2016)
STT HỌ TÊN  CHI HỘI CHỨC VỤ
1 Khưu Thuận Vũ   LCH trưởng
2 Nguyễn Bá Nghị TH37 LCH phó
3 Hoàng Lương Giang SP38 LCH phó
4 Giang Thị Ngọc Huyền SP38 Uỷ viên BCH LCH
5 Dương Thị Tường Vi SP38 Ủy viên BCH LCH
6 Nguyễn Minh Trọng TH38 Ủy viên BCH LCH
7 Lê Thị Thi Nhân NH38 Ủy viên BCH LCH
8 Nguyễn Văn Vương NH38 Ủy viên BCH LCH
9 Nguyễn Thị Thu Hoài SP39 Ủy viên BCH LCH
10 Bùi Văn Mến TH39 Ủy viên BCH LCH
11 Nguyễn Văn Trung TH39 Ủy viên BCH LCH
12 Lê Thị Bích Ngân NH39 Ủy viên BCH LCH