ENGLISH

Bộ môn Thực vật

Thạc sĩ PHAN HOÀI VỸ

Trưởng bộ môn Thực vật

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm

Email:phanhoaivy@qnu.edu.vn

Tiến sĩ BÙI HỒNG HẢI

Chuyên ngành: Khoa học nông nghiệp

Email: buihonghai@qnu.edu.vn

Tiến sĩ TRƯƠNG THỊ HUỆ

Phó trưởng Khoa

Chuyên ngành: Hóa sinh học

Email: truonghueqnu@yahoo.com

Thạc sĩ PHAN THỊ DIỆU

Chuyên ngành: Sinh lý thực vật

Email:

Cử nhân TRẦN THỊ HẬU

Thư ký Khoa

Email:

Thạc sĩ LÊ VƯƠNG HẢI NGUYỆT

Chuyên ngành: Vi sinh sinh hóa

Trợ lý Khoa

Email:

Thạc sĩ NGÔ HỒNG ĐỨC

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm

Cán bộ giảng dạy Thực hành

Email:

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Chuyên ngành: Sinh lý thực vật

Cán bộ giảng dạy Thực hành

Email:

Thạc sĩ DƯƠNG TIẾN THẠCH

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm

Email: