ENGLISH

Bộ môn Khoa học vật nuôi

 

PGS. TS. VĂN TOÀN

Trưởng bộ môn Khoa học vật nuôi

Chuyên ngành: Sinh người động vật

Tiến , GVC. NGUYỄN VĂN BAN

Chuyên ngành: Di truyền động vật

Email:

Tiến TRẦN THANH SƠN

Chuyên ngành: Di truyền động vật, Genomics

Email: tranthanhson@qnu.edu.vn

Tiến sĩ  VĂN CHÍ

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Email: chiqnu@gmail.com

Thạc  NGUYỄN THỊ THU TRANG

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Miễn dịch học

Email:

Thạc sĩ, NCS. THỊ KIM CHI

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Thú y

(Đang làm NCS tại Đức)

Email:

Thạc TRẦN THANH AN

Chuyên ngành: Sinh thực vật

(Phó phòng Thanh tra)

Email:

Thạc THỊ HƯƠNG

Chuyên ngành: Sinh thực vật

Cán bộ phòng thí nghiệm Chăn nuôi

Email:

Thạc NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Cán bộ phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học

Email: