ENGLISH

Bộ môn Di truyền - Phương pháp giảng dạy

Thạc , GVC. NGUYỄN THỊ HÒA

Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy-Di truyền

Email: hoatung67@yahoo.com.vn

Mobile: 0905 713 967

Thạc , GVC. PHAN PHƯỚC MINH HIỆP

Email: ppmhiep@gmail.com

Mobile: 0989 636 848

Thạc , NCS. BÙI THỊ NGỌC LINH

Email: linhchau2611@gmail.com

Mobile: 0967 043 142

Đang làm NCS tại Úc

Thạc PHẠM THỊ PHƯƠNG NGỌC

Email: phuongngoc1979@gmail.com

Mobile: 0964 573 878

Thạc sĩ, NCS. TRẦN LAN ĐÀI

Email: landaitran1609@gmail.com

Mobile: 0974 562 035

(Đang làm NCS tại VAST, Hà Nội)

Thạc sĩ, NCS. KHƯU THUẬN

Email: khuuthuanvu1991@gmail.com

Mobile: 0167 510 1609

(Đang làm NCS tại ĐHSP Hà Nội)