ENGLISH

Bộ môn Động vật

Thạc sĩ NGÔ THỊ KIM THOA

Trưởng bộ môn Động vật

Chuyên ngành: Động vật học

Email:kimthoa.khoasinh.dhqn@gmail.com

 

ThS. NCS. NGÔ KIM KHUÊ

Chuyên ngành: Côn trùng học

Email:

Thạc sĩ VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG

Cán bộ giảng dạy Thực hành

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiêm

Email:hongphuongspqn@gmail.com

Thạc sĩ ĐẶNG THỊ NGỌC HÀ

Cán bộ giảng dạy Thực hành

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm

Email:

Thạc sĩ VÕ THỊ TRỌNG HOA

Chuyên ngành: Động vật học

Email:

Thạc sĩ, NCS. NGÔ THỊ THANH THẢO

Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm

(Đang làm NCS tại Đức)

Email: